Bảng bằng phẳng kế tân oán là 1 trong những report tài chính đặc biệt quan trọng của người sử dụng, cho thấy thêm thực trạng tài chủ yếu của khách hàng tại 1 thời điểm đầu kỳ hoặc vào cuối kỳ.

Bạn đang xem: Nguyên tắc lập bảng cân đối tài khoản

Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên trên lớp học kế toán thực tế trên Kế toán Lê ánh đang lý giải cụ thể chúng ta giải pháp lập bảng bằng vận kế toán thù theo thông tư 200.

1. Căn cứ lập bảng bằng phẳng kế toán

- Số liệu bên trên sổ kế toán tổng phù hợp.

- Số liệu tren sổ, thẻ kế toán cụ thể hoặc Bảng tổng hòa hợp chi tiết.

- Số liệu thời điểm cuối năm bên trên Bảng bằng phẳng kế tân oán năm kia (để trình bày cột đầu năm).

*

2. Cách lập bảng phẳng phiu kế toán

- Cột "Số đầu năm": Lấy số liệu cột "Số cuối kỳ" của bảng CĐKT ngày 31/12 năm kia.

- Cột “Số cuối kỳ”: Lấy “Số dư cuối kỳ” của các thông tin tài khoản tương quan trên bảng bằng phẳng tạo nên năm nay.

Chú ý: Tổng Tài sản = Tổng Nguồn vốn

A. Tài sản

Tên chỉ tiêu

Mã số

Công thức

Số dư vào cuối kỳ tài khoản

 

Dư Nợ

Dư Có

 

A. Tài sản ngắn hạn

100

 

 

 

 

I. Tiền cùng những khoản tương tự tiền

110

110=111+112

 

 

 

1. Tiền

111

 

111,112, 113

 

 

2. Các khoản tương tự tiền

112

 

1281,1288

(các khoản đầu tư chi tiêu dưới 3 tháng)

 

 

II. Đầu bốn tài chính ngắn hạn

120

120=121+122+123

 

 

 

1. Chứng khoán kinh doanh

121

 

121

 

 

2. Dự chống giảm giá hội chứng khoán kinh doanh

122

 

 

2291

 

3. Đầu bốn đến ngày nắm giữ đáo hạn

123

 

1281,1282,1288 (những khoản có kỳ hạn dưới 12 mon với không hẳn tương tự tiền)

 

 

III. Các khoản phải thu nđính thêm hạn

130

130=131+132+133+

134+135+136+137

 

 

 

1. Phải thu thời gian ngắn của KH

131

 

131 (kỳ hạn thu chi phí dưới 12 tháng)

 

 

2. Trả trước cho tất cả những người bán

132

 

331 (số đã trả trước bên dưới 12 tháng

 

 

3. Phải thu nội cỗ ngắn hạn

133

 

1362,1363,1368 (kỳ hạn thu tiền bên dưới 12 tháng)

 

 

4. Phải thu theo tiến độ planer HĐXD

134

 

337

 

 

5. Phải tiếp thu cho vay nlắp hạn

135

 

1283

 

 

6. Các khoản buộc phải thu khác

136

 

1385, 1388, 334, 338, 141, 244, 1381

 

 

7. Dự chống nên thu thời gian ngắn nặng nề đòi

137

 

 

2293 (ghi âm)

 

IV. Hàng tồn kho

140

140=141+142

 

 

 

1. Hàng tồn kho

141

 

151,152,153…

 

 

2. Dự chống ưu đãi giảm giá mặt hàng tòn kho

142

 

 

2294 (ghi âm)

 

V. Tài sản thời gian ngắn khác

150

150=151+152+

153+154+155

 

 

 

1. túi tiền trả trước ngắn thêm hạn

151

 

2421

 

 

2. Thuế cực hiếm gia tăng được khấu trừ

152

 

133

 

 

3. Thuế và những khoản yêu cầu thu của nhà nước

153

 

333

 

 

4. đổi chác mua bán lại trái phiếu Chính phủ

154

 

171

 

 

5. Tài sản ngắn hạn khác

155

 

2288

 

 

B. Tài sản nhiều năm hạn

200

 

 

 

 

I. Các khoản buộc phải thu nhiều năm hạn

210

210=211+212+

213+214+215

+216+219

 

 

 

1. Phải thu lâu dài khác

211

 

131

 

 

2. Trả trước cho người buôn bán dài hạn

212

 

331

 

 

3. Vốn marketing sống đơn vị chức năng trực thuộc

213

 

1361

 

 

4. Phải thu nội bộ lâu năm hạn

214

 

1362,1363,1368

 

 

5. Phải bỏ túi cho vay vốn ngắn thêm hạn

215

 

1283

 

 

6. Phải thu lâu năm khác

216

 

1385,1388,334, 338,141,244,

1381

 

 

7. Dự chống phải thu thời gian ngắn cạnh tranh đòi

219

 

 

2293 (ghi âm)

 

II. Tài sản ráng định

220

 

 

 

 

1. Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

221

221=222+223

 

 

 

- Ngulặng giá

222

 

211

 

 

- Giá trị hao mòn

223

 

 

2141 (ghi âm)

 

2. Tài sản thắt chặt và cố định mướn tài chính

224

224=225+226

 

 

 

- Nguyên ổn giá

225

 

212

 

 

- Giá trị hao mòn

226

 

 

2142

 

3. Tài sản cố định và thắt chặt vô hình

227

227=228+229

 

 

 

- Nguyên ổn giá

228

 

213

 

 

- Giá trị hao mòn

229

 

 

2143

 

III. Bất động sản đầu tư

230

230=231+232

 

 

 

- Nguim giá

231

 

217

 

 

- Giá trị hao mòn

232

 

 

2147

 

IV. Tài sản dngơi nghỉ dang nhiều năm hạn

240

240=241+242

 

 

 

1. túi tiền sản xuất, sale dơ bẩn dang lâu năm hạn

241

 

154

2294

 

2. Ngân sách chi tiêu desgin cơ bản dngơi nghỉ dang

242

 

241

 

 

V. Đầu tứ tài chủ yếu dài hạn

250

250=251+252+

253+254+255

 

 

 

1. Đầu bốn vào đơn vị con

251

 

221

 

 

2. Đầu từ vào chủ thể liên kết kinh doanh, liên kết

252

 

222

 

 

3. Đầu tứ góp vốn vào đơn vị khác

253

 

2281

 

 

4. Dự phòng chi tiêu tài thiết yếu lâu năm hạn

254

 

 

2292

 

5.

Xem thêm: Cách Gửi Video Dung Lượng Lớn Qua Facebook, Cách Gửi Video Qua Facebook Messenger

Đầu tứ nắm giữ mang lại ngày đáo hạn

255

 

1281,1282,1288 (Kỳ hạn còn lại bên trên 12 tháng, ko nằm trong cần đuc rút cho vay dài hạn)

 

 

VI. Tài sản lâu dài khác

260

260=261+262+

263+268

 

 

 

1. Chi phí trả trước dài hạn

261

 

2422

 

 

2. Tài sản thuế các khoản thu nhập hoãn lại

262

 

243

 

 

3. Thiết bị, đồ dùng tư, phú tùng thay thế sửa chữa nhiều năm hạn

263

 

1534

2294

 

4. Tài sản lâu năm khác

268

 

2288

 

 

TỔNG TÀI SẢN

270

270=100+2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

B. Nguồn vốn

Tên chỉ tiêu

Mã số

Công thức

Số dư vào cuối kỳ tài khoản

Dư Nợ

Dư Có

   

 

 

I. Nợ nlắp hạn

310

 

 

 

1. Phải trả tín đồ phân phối nđính thêm hạn

311

 

 

331 (kỳ hạn bên dưới 12 tháng)

2. Người cài đặt trả trước ngắn hạn

312

 

 

131

3. Thuế cùng những khoản nên nộp nhà nước

313

 

 

333

4. Phải trả tín đồ lao động

314

 

 

334

5. Chi tiêu phải trả nđính hạn

315

 

 

335 (ngân sách buộc phải trả bên dưới 12 tháng)

6. Phải trả nội bộ nlắp hạn

316

 

 

3362,3363,3368

7. Phải trả theo quy trình planer hòa hợp đồng xây dựng

317

 

 

337

8. Doanh thu không thực hiện ngắn hạn

318

 

 

3387 (phần công ty bắt buộc triển khai trong vòng 12 tháng)

9. Phải trả thời gian ngắn khác

319

 

 

338,138,344

10. Vay và nợ thuê tài chủ yếu nđính hạn

320

 

 

341,34311 (phần đến hạn tkhô cứng toán vào 12 tháng)

11. Dự phòng cần trả nđính hạn

321

 

 

352

12. Quỹ khen thưởng trọn, phúc lợi

322

 

 

353

13. Quỹ bình ổn giá

323

 

 

357

14. Giao dịch giao thương lại trái phiếu bao gồm phủ

324

 

 

171

II. Nợ dài hạn

330

 

 

 

1. Phải trả fan phân phối nhiều năm hạn

331

 

 

331 (kỳ hạn bên trên 12 tháng)

2. Người cài đặt trả tiền trước lâu năm hạn

332

 

 

131 (bên trên 12 tháng)

3. Chi tiêu đề xuất trả nhiều năm hạn

333

 

 

335

4. Phải trả nội bộ về vốn gớm doanh

334

 

 

3361

5. Phải trả nội bộ dài hạn

335

 

 

3362, 3363, 3368

6. Doanh thu chưa thực hiện lâu năm hạn

336

 

 

3387 (nghĩa vụ công ty lớn cần thực hiện bên trên 12 tháng)

7. Phải trả lâu năm khác

337

 

 

338,344 (cụ thể các khoản kỳ hạn trên 12 tháng)

8. Vay với nợ thuê tài thiết yếu lâu năm hạn

338

 

34312 (âm)

341 (kỳ hạn trên 12 tháng) ,34311, 34313

9. Trái phiếu chuyển đổi

339

 

 

3432

10. Cổ phiếu ưu đãi

340

 

 

41112

11. Thuế thu nhập hoãn lại nên trả

 

 

 

347

12. Dự chống phải trả nhiều năm hạn

342

 

 

352

13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

343

 

 

356

E. Vốn công ty slàm việc hữu

400

 

 

 

I. Vốn công ty ssinh sống hữu

410

 

 

 

1. Vốn góp của công ty snghỉ ngơi hữu

411

 

 

4111

Đối với cửa hàng cổ phần, Mã số 411 = Mã số 411a + Mã số 411b

- Cổ phiếu nhiều có quyền biểu quyết

411a

 

 

41111

- Cổ phiếu ưu đãi

411b

 

 

41112

2. Thặng dữ vốn góp cổ phần

412

 

4112 (thu thanh trường hợp TK 4112 dư nợ)

4112

3. Quyền chọn biến hóa trái phiếu

413

 

 

4113

4. Vống khác của nhà slàm việc hữu

414

 

 

4118

5. Cổ phiếu quỹ

415

 

419 (ghi âm)

 

6. Chênh lệch Đánh Giá lại thiết lập sản

416

 

412 (thu thanh nếu TK 412 dư nợ)

412

7. Chênh lệch tủ giá ăn năn đoái

417

 

413 (ghi âm ví như TK 413 dư nợ)

413

8. Quỹ chi tiêu phạt triển

418

 

 

414

9. Quỹ cung ứng thu xếp doanh nghiệp

419

 

 

417

10. Quỹ khác trực thuộc vốn công ty ssinh sống hữu

420

 

 

418

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

421

421=421a+421b

 

 

- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này

421a

 

4212 (ghi âm giả dụ TK 413 dư nợ)

4212

- Lợi nhuận không phân păn năn kỳ trước

421b

 

4211 (thu thanh nếu TK 413 dư nợ)

4211

12. Nguồn vốn đầu tư chi tiêu tạo cơ bản

422

 

 

441

13. Nguồn ngân sách đầu tư và quỹ khác

430

 

 

 

- Nguồn gớm phí

431

 

161

461

Trường vừa lòng số dư Nợ TK 161 lớn hơn số dư Có TK 461 thì tiêu chí này được ghi bằng số âm ()

- Nguồn kinh phí đầu tư đã tạo ra TSCD

432

 

 

466

TỔNG NGUỒN VỐN

440

440=300+400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên đào tạo và giảng dạy các khóa đào tạo kế tân oán thực hành cùng làm hình thức dịch vụ kế toán thù thuế trọn gói cực tốt thị trường

 (Được đào tạo và giảng dạy với triển khai vì chưng 100% những kế toán trưởng từ bỏ 13 năm cho 20 năm tởm nghiệm)