*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
PHỤ LỤC

THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN )

Kỳ tính thuế: từ……………......đến.....................

Bạn đang xem: Cách làm báo cáo giao dịch liên kết

Tên người nộp thuế: ........................................................................

Mã số thuế:

Tên đại lý thuế (nếu có): ........................................................................

Mã số thuế:

PHẦN A. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN LIÊN KẾT.

Xem thêm: Đồng Bộ Dữ Liệu Zalo Trên Điện Thoại, Máy Tính Cực Đơn Giản, Hướng Dẫn Đồng Bộ Zalo Trên Điện Thoại

STT

Tên bên liên kết

Quốc gia

Mã số thuế

Hình thức liên kết

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

PHẦN B. THÔNG TIN XÁC ĐỊNH GIÁ THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI GIAO DỊCH LIÊN KẾT

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Nội dung

Doanh thu, thu nhập

Chi phí

Lợi nhuận tăng do xác định lại theo giá thị trường

Giá trị ghi nhận theo sổ sách kế toán

Giá trị xác định lại theo giá thị trường

Chênh lệch

Phương pháp xác định giá

Giá trị ghi nhận theo sổ sách kế toán

Giá trị xác định lại theo giá thị trường

Chênh lệch

Phương pháp xác định giá

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(4)-(3)

(6)

(7)

(8)

(9)=(7)-(8)

(10)

(11) =(5)+(9)

I

Tổng giá trị giao dịch phát sinh từ hoạt động kinh doanh

II

Tổng giá trị giao dịch phát sinh từ hoạt động liên kết

1

Hàng hoá

1.1

Hàng hoá hình thành tài sản cố định

a

Công ty liên kết A

b

Công ty liên kết B

1.2

Hàng hoá không hình thành TSCĐ

a

Công ty liên kết A

b

Công ty liên kết B

2

Dịch vụ

2.1

Nghiên cứu, phát triển

a

Công ty liên kết A

b

Công ty liên kết B

2.2

Quảng cáo, tiếp thị

a

Công ty liên kết A

b

Công ty liên kết B

2.3

Quản lý kinh doanh và tư vấn, đào tạo

a

Công ty liên kết A

b

Công ty liên kết B

2.4

Hoạt động tài chính

2.4.1

Tiền bản quyền và các khoản tương tự

A

Công ty liên kết A

B

Công ty liên kết B

2.4.2

Lãi vay

A

Công ty liên kết A

B

Công ty liên kết B

2.5

Dịch vụ khác

A

Công ty liên kết A

B

Công ty liên kết B

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

..............., ngày...... tháng...... năm ...
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
Họ và tên:…………… ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Chứng chỉ hành nghề số.................... (Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ))

Chú ý Ghi chú:

- Đề nghị doanh nghiệp đọc kỹ Hướng dẫn kê khai thông tin về giao dịch liên kết để xác định đủ và chính xác các thông tin ghi vào tờ khai này;