Bài tập về tính giá các đối tượng kế toán – bài 5

1.Tồn kho đầu kỳ: 2.000 kg, đơn giá 20.000 đồng/kg = 40.000.000 đồng.Bạn đang xem: Bài tập tính giá xuất kho

Gồm hai hóa đơn: hóa đơn 1: 1.500 kg, đơn giá 20.000 đồng/kg, hóa đơn 2: 500 kg, đơn giá 20.000 đồng/kg

2.Nhập kho trong tháng 9/2010: kế toán thực hành

– Ngày 18/09: nhập kho 12.000 kg, đơn giá 22.000 đồng/kg, thành tiền 264.000.000 đồng. Gồm hai hóa đơn: hóa đơn 1: 10.000 kg, đơn giá 22.000 đồng/kg, hóa đơn 2: 2.000 kg, đơn giá 22.000 đồng/kg

– Ngày 25/09: Nhập kho theo hóa đơn là 11.000 kg, đơn giá 25.000 đồng/kg, thành tiền 275.000.000 đồng.

3.Xuất kho trong kỳ:

– Ngày 12.09: 9.000 kg học xuất nhập khẩu ở đâu

– Ngày 28/09 : 10.000 kg. hoc ke toan thuc te


*

Hãy xác định trị giá vật liệu xuất kho trong kỳ và tồn kho cuối kỳ theo từng phương pháp tính giá vật liệu xuất kho khác nhau như phương pháp thực tế đích danh, phương pháp nhập trước xuất trước, phương pháp nhập sau xuất trước, phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn (bình quân gia quyền thời điểm) và phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ (bình quân gia quyền cố định).

Lời giải đề nghị:

Trị giá vật liệu xuất kho trong kỳ và tồn kho cuối kỳ theo từng phương pháp tính giá vật liệu xuất kho khác nhau:

*Phương pháp thực tế đích danh:

Nguyên vật liệu chính xuất kho:

Ngày 12/9 1.500*20.000 = 30.000.000

7.500*21.000 = 157.500.000

Tổng cộng 9.000 187.500.000

Nguyên vật liệu chính xuất kho:

Ngày 28/09 10.000*22.000 = 220.000.000

Tồn kho cuối kỳ: khóa học kỹ năng mềm tphcm

500*20.000 = 10.000.000

500*21.000 = 10.500.000

2.000*22.000 = 44.000.000

11.000 *25.000 = 275.000.000

Tổng cộng 14.000 339.500.000

Thử lại:

Tồn kho cuối kỳ = Tồn đầu kỳ + Nhập trong kỳ – Xuất trong kỳ

= 339.500.000

*Phương pháp FIFO ( nhập trước, xuất trước):

Nguyên vật liệu chính xuất kho:

Ngày 12/09 2.000 *20.000 = 40.000.000

7.000*21.000 = 147.000.000

Tổng cộng 9.000 187.000.000

Nguyên vật liệu chính xuất kho:

Ngày 28/09 1.000*21.000 = 21.000.000

9.000*22.000 = 198.000.000

Tồn kho cuối kỳ:

3.000*22.000 = 66.000.000

11.000*25.000 = 275.000.000

Tổng cộng 14.000 341.000.000

Thử lại:

Tồn kho cuối kỳ = tồn đầu kỳ + Nhập trong kỳ – Xuất trong kỳ

= 341.000.000

*Phương pháp LIFO (nhập sau xuất trước):

Nguyên vật liệu chính xuất kho:

Ngày 12/09 1.000 *20.000 = 20.000.000

8.000*21.000 = 168.000.000

Tổng cộng 9.000 188.000.000

Nguyên vật liệu chính xuất kho: phân tích tài chính

Ngày 28/09 10.000*25.000 = 250.000.000

Tồn kho cuối kỳ:

1.000*20.000 = 20.000.000

12.000*22.000 = 264.000.000

1.000*25.000 = 25.000.000

Tổng cộng 14.000 309.000.000

Thử lại:

Tồn kho cuối kỳ = tồn đầu kỳ + Nhập trong kỳ – Xuất trong kỳ

= 309.000.000

Phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn:

Đơn giá xuất kho ngày 12/09:

Đơn giá xuất kho = / 10.000 = 20.800

Giá trị xuất kho ngày 12/09:

Giá trị xuất kho là “ 9.000*20.800.000 = 187.200.000

Đơn giá xuất kho ngày 28/09:

Đơn giá xuất kho = / 24.000 = 23.325

Giá trị xuất kho ngày 12/9:

Giá trị xuất kho là : 10.000 * 23.325 = 233.250.000

Tồn kho cuối kỳ:

Tổng cộng 14.000 * 23.325 = 326.550.000

Thử lại:

Tồn kho cuối kỳ = tồn đầu kỳ + Nhập trong kỳ – Xuất trong kỳ

= 326.550.000

*Phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ:

Đơn giá xuất kho cuối kỳ:

Đơn giá xuất kho = / 33.000

= 22.636

Giá trị xuất kho:

Giá trị xuất kho 12/9 là: 9.000*22.636 = 203.724.000

Giá trị xuất kho 28/9 là: 10.000*22.636 = 226.360.000

Tồn kho cuối kỳ:

Tổng cộng 14.000*22.636 = 316.916.000

Thử lại:

Tồn cuối kỳ = tồn đầu kỳ + Nhập trong kỳ – Xuất trong kỳ

= 316.916.000

khóa học xuất nhập khẩu ngắn hạn ở tphcm

Lời giải bài tập về tính giá các đối tượng kế toán được tham khảo từ kế toán Lê Ánh